Historia Firmy

maj 1988

W maju 1988 r dr inż. Andrzej Szlagowski, kierujący wcześniej Pracownią Ochrony Zasobów Surowcowych i Powierzchni Ziemi w Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych Oddział Kielce, oraz Zespołem Badawczo-Projektowym Spółdzielni Pracy „CHEMINAR” w Kielcach, wraz z trzema wspólnikami założył Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne „EKOTERRA” sp. z o.o. Trzon załogi przedsiębiorstwa stanowili pracownicy i współpracownicy tego Zespołu.

Firma od samego początku specjalizuje się w pracach pomiarowych, badawczych i projektowych w zakresie ochrony środowiska, inżynierii sanitarnej, geologii i górnictwa.


styczeń 1989

Słowo Powszechne Nr 160 (12649) – 18 styczeń 1989 r.

„(…)Jeśli chodzi o wachlarz oferowanych usług to podejmujemy przedsięwzięcia w 3 zasadniczych sferach: ochrony powietrza, wód i ziemi. W przypadku ochrony powietrza wykonujemy np. analizy (stanu) zanieczyszczenia atmosfery, pomiary rozmaitych emisji oraz projektujemy strefy ochronne dla zakładów przemysłowych i innych szkodliwych dla przyrody obiektów. W ramach ochrony ziemi zajmujemy się problematyką utylizacji odpadów, rekultywacją terenów zdegradowanych, nieużytków rolnych i leśnych a także terenów poeksploatacyjnych. Wykonujemy ocenę wpływu różnego rodzaju zanieczyszczeń na glebę, przeprowadzamy ekspertyzy zmian w niej zachodzących, analizujemy wpływ szkodliwych czynników na zmiany jakości plonów, nie mówiąc już o całym szeregu prac związanych z ochroną zasobów surowców mineralnych. Natomiast, jeśli chodzi o ochronę wód firma ocenia stopień zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych, wykonuje projekty kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla dużych jednostek wiejskich, wyznacza strefy sanitarne.”


lata 1993 – 94

W latach 1993 – 94 nastąpiły reorganizacje w spółce, lecz zakres jej działania nie zmienił się. Prace wykonywane są przez przedsiębiorstwo terminowo, w konkurencyjnych cenach, a przede wszystkim charakteryzują się wysoką jakością.

Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pismo KZK/012/W/6233/93 z dnia 22.12.1993 r.

„Uprzejmie zawiadamiam, że rozpatrzony 14.12.1993 r „Dodatek nr 3 do Dokumentacji geologicznej złoża wapieni jurajskich” został oceniony jako opracowanie wyróżniające.”

Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pismo W II – 109/2000 z 2000.07.07

„(…)Ponadto Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne EKOTERRA wykonywało dla gminy Ostrowiec Świętokrzyski ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko dla drogi tranzytowej i inwestycji przemysłowych, badania hałasu przemysłowego i komunikacyjnego oraz badania zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Prace powyższe wykonywane są zawsze terminowo i solidnie, zgodnie z założeniami metodycznymi i ustaleniami umownymi”.


rok 1998

Wśród klientów firmy są zarówno duże przedsiębiorstwa (cementownie, zakłady wapiennicze, zakłady produkcji materiałów budowlanych, kopalnie odkrywkowe), jednostki administracji państwowej i samorządowej jak też zakłady rzemieślnicze (warsztaty mechaniczne, tartaki, itp.).

Znaczącą pozycję mają działania w dziedzinie górnictwa skalnego.

Słowo Ludu Nr 292 (14893) z 16 grudnia 1998 r. „Zagadnieniom ochrony środowiska w górnictwie skalnym poświęcona była sesja naukowa, którą zorganizowało wczoraj Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne Ekoterra. (…)Podczas sesji w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele służb ekologicznych, władz samorządowych, wyższych uczelni oraz firm działających w zakresie ochrony środowiska prezes spółki Ekoterra dr Andrzej Szlagowski przedstawił najciekawsze opracowania przedsiębiorstwa na rzecz zakładów górniczych.”


rok 2001

W 2001 roku laboratorium chemiczne PNT „Ekoterra” wzięło udział (jako jedno z około 100 laboratoriów) w badaniach porównawczych międzylaboratoryjnych – wykonanych na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska (i sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

BADANIA WYKONANO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU HELCOM POLLUTION LOAD COMPILATION PLC-4/2000
(CZWARTA OCENA ZRZUTU ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ)

– badania dla oceny wiarygodności danych o ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych z obszaru Polski do Bałtyku i podjęcie działań dla dostosowania jakości pracy laboratoriów przemysłowych i komunalnych przekazujących dane dla potrzeb PLC-4 do wymaganych standardów”

Badania porównawcze przeprowadził doc. dr inż. Wojciech Szczepański.

Zgodnie z otrzymanym wyciągiem z tych badań – laboratorium nasze znalazło się w czołowej grupie laboratoriów pracujących prawidłowo.


Udział poszczególnych grup prac w przychodach PNT „Ekoterra”
(1998-2002 r.)

 

wykres

 

raporty+przeglądy ekologiczne
prace geologiczne+górnicze
ochrona powietrza
gospodarka wodno ściekowa
gospodarka odpadami
inne

 

 


listopad 2003

Pod koniec 2003 r. w Hotelu „Bristol” w Kielcach odbyła się Sesja Naukowa z okazji XV – lecia działalności firmy:

„PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA””

W sesji wzięli udział zaproszeni przez Zarząd PNT „Ekoterra” przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Starostw, Urzędów Miejskich i Gminnych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polskiego Klubu Ekologicznego, uczelni wyższych (Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Politechniki Świętokrzyskiej, Akademii Świętokrzyskiej) oraz przedsiębiorstw współpracujących z naszą firmą.

Na adres Zarządu przedsiębiorstwa wpłynęły liczne listy gratulacyjne i dyplomy.

Zgodnie z programem sesji referaty wygłosili:

  • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż.inż. Małgorzata Janiszewska, która przedstawiła ” Informację o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim”,
  • Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman (Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie) omawiający „Perspektywy rozwoju górnictwa skalnego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań sozologicznych”,
  •   dr inż. Andrzej Szlagowski (Prezes Zarządu PNT „Ekoterra”) przedstawiający „15 lat działalności PNT EKOTERRA w zakresie ochrony środowiska”.

W części artystycznej odbył się Koncert w wykonaniu Świętokrzyskiego Tria Akordeonowego w składzie :

  •   Ewa Dobrowolska – wiolonczela
  • Jan Dobrowolski – flet
  • Jerzy Mądrawski – akordeon

W programie utwory: Bacha, Telemanna, Chopina, Offenbacha, Eilenberga, Bollinga, Sudre, Piazzoli, Kilara


Przychód PNT „Ekoterra” – dynamika wzrostu ( 1994 r. = 100 )

 dynamika2008


Udział (%) poszczególnych grup prac w przychodach PNT „Ekoterra”
sp. z o.o. za 2008 r.

wykres

wykres

Przewiń do góry